Aktualijos

BIRŠTONO ŠV. ANTANO PADUVIEČIO BAŽNYČIOJE

Liepos 17 d., sekmadienį, ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS ATLAIDAI

11.30 val. Sakralinės muzikos valanda. Dalyvauja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos choras „Pastoralės giesmė“ (vad. N. JAUTAKIENĖ, koncertmeisterė M. Čepaitė).

12 val. Šv. Mišios. Atlaidų vedėjas arkivysk. emer. Lionginas VIRBALAS SJ. Giedos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos choras (vad. N. Jautakienė).

Po Šv. Mišių bus rengiama Eucharistinė procesija.

Nuoširdžiai kviečiu dalyvauti!

Mons. Jonas Dalinevičius, Birštono ir Nemaniūnų parapijų klebonas

Škaplierinės kilmė. Katalikiškame kalendoriuje rašoma, kad šventė atsirado karmelitų vienuolynuose nuo 1251 metų. Netoli Nazareto ant Karmelio kalno gyveno vienuoliai, kurie savo gyvenimą buvo paskyrę Švč. Mergelei Marijai garbinti. Vienuoliją užpuolė saracėnai, tada dalis vienuolių pasitraukė į Europą. Tarp pasitraukusiųjų buvo 32 metų Simonas, atvykęs į Angliją. Simonas karšta malda kreipėsi į Švč. Dievo Motiną, prašydamas pagalbos. 1376 m. liepos 16 d. jam apsireiškė Mergelė Marija ir įteikė škaplierius. Marija tuomet pasakiusi, kad tai būsiąs Jos globos ženklas, ir tas, kas dėvės škaplierius, gaus atsivertimo malonę ir nepražus. Popiežius Sikstas V 1587 metais šią šventę patvirtino tik karmelitų ordinui. Visai Katalikų bažnyčiai ši šventė įvesta nuo 1726 metų. Per paskutinę liturgijos reformą šventė panaikinta, o paliktas tik paminėjimas. Senovės išminčiai sako, kad žmonės visada mieliau laikosi tradicijos nei įstatymų. Škaplierinės atlaidų svarba tarp žmonių nėra nė kiek sumažėjusi. Visi traukia į gimtąją parapiją pabūti ten, kur juos krikštijo ir kur veikiausiai norės būti ir palaidoti.

Sakralinės muzikos festivalio “GAUDETE BIRŠTONAS” koncertai Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje liepos mėnesio šeštadieniais 19 val.

Liepos 2 d., 19 val.

Šakių kultūros centro mišrus choras – „Lituanica“
vadovas – Deividas Kerevičius, chormeisterė – Dalia Kerevičienė

Liepos 9 d. 19 val.

Koncertas „Angelo prisilietimas“

Dovilė Kazonaitė – sopranas
Ilona Pliavgo – sopranas
Aistė Bružaitė – kanklės

Liepos 16 d. 19 val.

Koncertas ,,Dėkojam, Dieve, tau“

Rūta Skučienė – sopranas
Neringa Navikauskaitė – mecosopranas
Inesa Sėmėnaitė – Rutkauskienė – vargonai

Liepos 23 d., 19 val.

Koncertas „Ilgesys“
Autorinių Vilijos Radvilės dainų vakaras

Liepos 30 d. 19 val.

Monika Pleškytė – sopranas
Lina Giedraitytė – fortepijonas

.