DVASININKAI

Klebonas dekanas monsinjoras  Jonas DALINEVIČIUS

1963 02 05*1992 01 01*1992 09 04
Birutės g. 12a, 59217 Birštonas, tel. 8 319 56250; mob. + 370 699 97 011

El. paštas: jdalinevičius@gmail.com

A† A teol. lic. kun. Alfonsas BABONAS

1927 09 06 *1962 12 22 *2010 02 26 2019 09 21

Kiekvieno mėnesio 21 d. 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios už a. a. kun. A. Baboną.