PARAMA

Aukodami Birštono katalikų bendruomenei, galėsite paremti bažnyčios vitražų, altoriaus ir sedes remontą, įvairius parapijoje vyksiančius renginius, remti karitatyvinę veiklą. Tvirtai tikinčio žmogaus kilnumas pasireiškia tuo, kaip jis supranta Kristaus žodžius: „Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji (našlė Šventovėje) iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius”. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai, o vargšė moteris tik vieną skatiką. Tačiau Kristus sako, kad našlė įmetė daugiausiai. Kodėl?

Pagirdamas vargšę našlę, Kristus neliečia socialinio klausimo. Jam rūpi žmogaus ir Dievo santykiai. Našlės skatikas šiandien mus moko, kad turtas ir kitos žemiškosios gėrybės yra tik priemonės, kad galėtum žmoniškai gyventi. Bet jos neturi mūsų atitraukti nuo tikslo. Vien tik priemonės niekada nepatenkins Dievo ieškančio ir pas Dievą keliaujančio žmogaus. Nesvarbu, kiek turėsime, skatiką ar pilnus aruodus, kad tik širdis būtų prie Dievo. Evangelijos našlė mažu skatikėliu laimėjo neįkainojamą Kristaus palankumą ir malonę. Tepadeda mums Viešpats suprasti našlės skatiko pamoką. Vienas Lietuvos teologas yra pasakęs, kad našlės skatikas talpina visą Kristaus Evangeliją. Antai, Kristus Kalno pamoksle skelbė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė”. Kad turėtum vargdienio dvasią, nesvarbu, kiek turi – daug ar mažai, svarbu, kur tavo širdis.

Mes nežinome gerosios našlės vardo, bet galime sakyti, kad Kristus ją kanonizavo šventąja.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 % praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galite paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

Paramą galite pervesti elektroniniu būdu
užpildydami prašymo formą FR0512 valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimo puslapyje.

Rekvizitai:

Gavėjas: Birštono šv. Antano Paduviečio parapija
Sąskaita: LT227181600000700537
Adresas: Birutės g. 14, LT-59217 Birštonas
Įmonės kodas: 190852413
Vadovas: klebonas mons. Jonas Dalinevičius