PARAMA

Aukodami Birštono katalikų bendruomenei, paremiate bažnyčios vitražų, altoriaus ir sedes remontą, įvairius parapijoje vyksiančius renginius, artimo meilės veiklą. Tvirtai tikinčio žmogaus kilnumas pasireiškia tuo, kaip jis supranta Kristaus žodžius: „Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji (našlė Šventovėje) iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius”. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai, o vargšė moteris tik vieną skatiką. Tačiau Kristus sako, kad našlė įmetė daugiausiai. Kodėl? Pagirdamas vargšę našlę, Kristus neliečia socialinio klausimo. Jam rūpi žmogaus ir Dievo santykiai. Našlės skatikas šiandien mus moko, kad turtas ir kitos žemiškosios gėrybės yra tik priemonės, kad galėtume žmoniškai gyventi. Bet jos neturi mūsų atitraukti nuo tikslo. Vien tik priemonės niekada nepatenkins Dievo ieškančio ir pas Dievą keliaujančio žmogaus. Nesvarbu, kiek turėsime, skatiką ar pilnus aruodus, kad tik širdis būtų prie Dievo. Evangelijos našlė mažu skatikėliu laimėjo neįkainojamą Kristaus palankumą ir malonę.

Tepadeda mums Viešpats suprasti našlės skatiko pamoką. Galima sakyti, kad našlės skatikas talpina visą Kristaus Evangeliją. Tikintis žmogus turi vargdienio dvasią, kas reiškia – nesvarbu, kiek turi – daug ar mažai, svarbu, kur tavo širdis.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 % praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra. Paramą galima pervesti elektroniniu būdu, užpildant prašymo formą FR0512 valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimo puslapyje.

Rekvizitai. Gavėjas: Birštono šv. Antano Paduviečio parapija
Sąskaita: LT227181600000700537
Adresas: Birutės g. 14, LT-59217 Birštonas
Įmonės kodas: 190852413
Vadovas: klebonas mons. Jonas Dalinevičius