PARAPIJA

Parapija esame mes, visi tikintieji, kurie išpažįstame Dievą Trejybėje vieną, gerbiame Bažnyčios Tradiciją, renkamės viešam Dievo garbinimo veiksmui ir privačiai šloviname Viešpatį, vedami parapijos ganytojo monsinjoro Jono Dalinevičiaus.

Pasak palaimintojo Teofiliaus  Matulionio, kiekvieno iš mūsų „darbas – mokyti, palaikyti, ugdyti“. Kitaip tariant, pažinę Kristų, pamatę jo nušvitusį veidą, turime skelbti, nešti, parodyti jį žmonėms. Niekaip kitaip to padaryti negalime, tik savo asmeniniu liudijimu, savo darbais ir pavyzdžiu. Krikščionio šventumas – tai išvydus nušvitusį Dievo veidą nusileisti į pilką kasdienybę papasakoti žmonėms, kaip Viešpats atrodo, kaip gera su juo būti ir, kaip Kristus, pasiimti kitą žmogų į kelionę ant kalno, į Dievo artumą.

Parapija – tai vieta, kurioje visi tikintieji gali susiburti sekmadienio Eucharistijos švęsti. Parapija moko išganingojo Kristaus mokslo; gerais ir broliškais darbais įkūnija Viešpaties meilę. Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2179.

Šv. Jonas Auksaburnis rašė: “Tu negali melstis namie taip kaip bažnyčioje, kurioje yra daug žmonių ir kurioje kreipiamasi į Dievą tarytum viena širdimi. Ten yra kažkas daugiau: dvasios vienybė, sielų sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos”.

Parapijos globėjas šventasis Antanas Paduvietis. Kaišiadorių vyskupijos globėjas – šventasis Juozapas.

 

Bočiai

Nuo 1999 m. įkurta bendrija “Bočiai” vienija 150 narių, kurie susibūrę vadovaudamiesi šūkiu ” Menas ne senti, o nugalėti senatvę”. Savo gyvenimą parapijos žmonės šioje bendrijoje turtina keliaudami, užsiimdami savišvieta, sveika gyvensena ir tarpusavio pagalba. Jie yra nuolatiniai pagalbininkai parapijos talkose, organizuojant renginius, lankydami sergančiuosius. Pirmininkė Julija Barutienė.

Onkologinių ligonių klubas “Viltis gyventi”

Klubas įkurtas 2003 m. Jis vienija sergančius onkologinėmis ligomis. Klubas vienija tris dešimtis narių. Pagrindiniai klubo tikslai yra skleisti informaciją apie susirgimus, jų prevenciją bei teikti psichologinę pagalbą susirgusiems. Klubo nariai siekia sustiprinti ligoniams ir jų artimiesiems motyvaciją gyventi, mažinti socialinę atskirtį tarp ligonių ir sergančiųjų.

Cukrinio diabeto klubas “Versmė”

Klubas vienija virš 85 Prienų krašto ir Birštono žmonių, sergančių cukriniu diabetu. Klubo tikslai yra informuoti apie ligą, kuri gali būti kontroliuojama, supažindinti su efektyviais ligos kontrolės metodais, mokyti kaip gyventi ir džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu net ir sergant. Rengiami švietėjiški renginiai klubo nariams, kuriuose dalyvauja medikai, farmacininkai.

Anoniminių alkoholikų klubas “Langas”

Tai vyrų ir moterų draugija, kurie vykdo prevencinę veiklą jų problemoms spręsti, dalijasi patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Pagrindinis klubo narių tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems pasiekti blaivybę. Klube 12 narių.

Gyvojo rožinio draugija

Įkurta 2009 m. Gyvojo rožinio draugija kiekvieną dieną įsipareigoja kalbėti rožinį. Birštono parapijoje yra keturi būreliai. Vadovės: Z. Kamarauskaitė, A. Sadauskienė, R. Zajančkauskienė, V. Urbanavičienė. Draugijos tikslas yra mąstomąja malda žvelgti į Kristų drauge su Dievo Motina. Draugijos nariai (virš 80) meldžiasi bendruomenėje pirmą mėnesio šeštadienį arba sekmadienį, savo gyvenimo pavyzdžiu liudija tikėjimą, pagal galimybes dalyvauja savanoriškoje karitatyvinėje veikloje, vyskupijos organizuojamuose renginiuose, palaiko parapijiečius užtariant maldoje.

Motinos maldoje grupė

Susibūrusios motinos su tikslu vienytis maldai, susirenkant maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus.  Birštono parapijoje yra 17 moterų, dalyvaujančių šioje maldos grupėje. Vadovė J. Kliucevičienė.
Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Šventojo Rašto maldos grupė

Su malda skaityti ir gilintis į Šventojo Rašto mintį – tai artėti prie Viešpaties, trokšti suprasti Viešpaties valią savo gyvenime. Dievo žodis yra gyvas ir aštrus kaip dviašmenis kalavijas. Džiugu, kad parapijoje yra ši grupė žmonių, kurie iriasi į Dievo žodžio gelmes.