PARAPIJA

2022 m. keliausime Sinodiniu keliu parapijoje. Kviečiame visus dalyvauti susitikime, kuris įvyks kovo 27 d., sekmadienį, 13.30 val.  Birštono bendruomenės Carito namuose. Sinodinio kelio susitikimo tema: VESTI DIALOGĄ BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE

Dialogas yra ištvermės reikalaujantis kelias, apimantis taip pat tylos ir kančios momentus, tačiau gebantis apimti individų bei tautų patirtis.

Kokiose vietose ir kokiais būdais dialogas vyksta mūsų dalinėje Bažnyčioje?

Kaip apsieinama su skirtingais požiūriais, konfliktais bei sunkumais?

Kaip puoselėjamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis vyskupijomis, su regione esančiomis vienuolinėmis bendruomenėmis, su pasauliečių draugijomis bei judėjimais, taip pat vienuolijų ar pasauliečių draugijų tarpusavio bendradarbiavimas?

Kokios dialogo ir bendro angažavimosi patirtys mums bendros su kitų religijų išpažinėjais ir netikinčiaisiais? Kaip Bažnyčia veda dialogą ir kaip mokosi iš kitų visuomenės sektorių: politikos, ekonomikos, pilietinės visuomenės, vargšų?

Kviečiame ateiti valandos susitikimui visus!

Bočiai

Nuo 1999 m. įkurta bendrija “Bočiai” vienija 150 narių, kurie susibūrę vadovaudamiesi šūkiu ” Menas ne senti, o nugalėti senatvę”. Savo gyvenimą parapijos žmonės šioje bendrijoje turtina keliaudami, užsiimdami savišvieta, sveika gyvensena ir tarpusavio pagalba. Jie yra nuolatiniai pagalbininkai parapijos talkose, organizuojant renginius, lankydami sergančiuosius. Pirmininkė Julija Barutienė.

Onkologinių ligonių klubas “Viltis gyventi”

Klubas įkurtas 2003 m. Jis vienija sergančius onkologinėmis ligomis. Klubas vienija tris dešimtis narių. Pagrindiniai klubo tikslai yra skleisti informaciją apie susirgimus, jų prevenciją bei teikti psichologinę pagalbą susirgusiems. Klubo nariai siekia sustiprinti ligoniams ir jų artimiesiems motyvaciją gyventi, mažinti socialinę atskirtį tarp ligonių ir sergančiųjų.

Cukrinio diabeto klubas “Versmė”

Klubas vienija virš 85 Prienų krašto ir Birštono žmonių, sergančių cukriniu diabetu. Klubo tikslai yra informuoti apie ligą, kuri gali būti kontroliuojama, supažindinti su efektyviais ligos kontrolės metodais, mokyti kaip gyventi ir džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu net ir sergant. Rengiami švietėjiški renginiai klubo nariams, kuriuose dalyvauja medikai, farmacininkai.

Anoniminių alkoholikų klubas “Langas”

Tai vyrų ir moterų draugija, kurie vykdo prevencinę veiklą jų problemoms spręsti, dalijasi patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Pagrindinis klubo narių tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems pasiekti blaivybę. Klube 12 narių.

Gyvojo rožinio draugija

Įkurta 2009 m. Gyvojo rožinio draugija kiekvieną dieną įsipareigoja kalbėti rožinį. Birštono parapijoje yra keturi būreliai. Vadovės: Z. Kamarauskaitė, A. Sadauskienė, R. Zajančkauskienė, V. Urbanavičienė. Draugijos tikslas yra mąstomąja malda žvelgti į Kristų drauge su Dievo Motina. Draugijos nariai (virš 80) meldžiasi bendruomenėje pirmą mėnesio šeštadienį arba sekmadienį, savo gyvenimo pavyzdžiu liudija tikėjimą, pagal galimybes dalyvauja savanoriškoje karitatyvinėje veikloje, vyskupijos organizuojamuose renginiuose, palaiko parapijiečius užtariant maldoje.

Motinos maldoje grupė

Susibūrusios motinos su tikslu vienytis maldai, susirenkant maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus.  Birštono parapijoje yra 17 moterų, dalyvaujančių šioje maldos grupėje. Vadovė J. Kliucevičienė.
Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Šventojo Rašto maldos grupė

Su malda skaityti ir gilintis į Šventojo Rašto mintį – tai artėti prie Viešpaties, trokšti suprasti Viešpaties valią savo gyvenime. Dievo žodis yra gyvas ir aštrus kaip dviašmenis kalavijas. Džiugu, kad parapijoje yra ši grupė žmonių, kurie iriasi į Dievo žodžio gelmes.