PARAPIJOS KLEBONAS

Monsinjoras Jonas Dalinevičius gimė 1963 m. vasario 5 d. 1992 m. vyskupo J. Matulaičio dekretu buvo paskirtas Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu. Jam patikėta administruoti vyskupijos svečių namus, rūpintis šių namų renovacija ir pritaikymu. 1997 m. vyskupas savo dekretu paskyrė monsinjorą J. Dalinevičių Stakliškių dekanato dekanu. Monsinjoras daugelį metų yra vyskupijos kunigų tarybos narys bei vyskupo konsultorius. Už aktyvią pastoracinę veiklą vyskupijoje, dekanate ir parapijoje 2004 m. šventasis Jonas Paulius II suteikė klebonui kunigui Jonui Dalinevičiui Jo Šventenybės kapeliono – monsinjoro titulą. Tikinčiųjų bendruomenė į kleboną gali kreiptis pagerbiančiuoju kreipiniu – Jūsų Prakilnybe (monsinjore).

2013 m. sausio mėn. Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas savo dekretu įkūrė Birštono dekanatą, dekano teisė suteikta monsinjorui J. Dalinevičiui.

Klebonas telkia Birštono bendruomenę aktyviai pastoracinei veiklai, reikšmingų projektų įgyvendinimui, Birštono miesto įvaizdžio kūrimui. Jo rūpesčiu kompensuotas nacionalizuotas parapijos turtas, įrengti parapijos Rimties namai, įsigyti nauji varpai, renovuoti bažnyčios vargonai, senojoje klebonijoje 2000 m. įkurtas pirmasis Sakralinis muziejus Lietuvoje. Atidaryti bendruomenės Caritas namai, renovuotas Nemajūnų parapijos sakralinių medinių pastatų ansamblis. Klebono iniciatyva bei Savivaldybės Tarybos palaikymu Birštono parapijos Caritas įsigijo autobusą.

2013 m. klebonui mons. Jonui Dalinevičiui suteiktas Birštono savivaldybės Garbės piliečio vardas. Monsinjoras Jonas Dalinevičius myli savo ganomuosius, žino jų problemas, rūpesčius ir dvasiškai pakylėja virš kasdienybės rūpesčių.

Šv. Jono Krikštytojo globos linkėjome savo klebonui mons. Jonui Dalinevičiui 2021 m. birželio 23 d. vakare po šventųjų Mišių.